www.eprace.edu.pl » franchising » Istota i znaczenie franchisingu w procesie globalizacji » Wpływ globalizacji na gospodarkę

Wpływ globalizacji na gospodarkę

Globalizacja w przypadku małych a niekiedy średnich państw powoduje ubożenie, hamowanie rozwoju gospodarczego. W przypadku dużych państw ułatwia ich wzrost gospodarczy, wzrost ich pozycji w stosunkach międzynarodowych. Państwa powinny uwzględniać globalizację w swej polityce gospodarczej i zagranicznej, jeśli chcą zabezpieczyć swoje interesy w procesach globalizacyjnych, które zachodzą na ich terytorium, to powinny one starać się ukierunkowywać te procesy, wspierać te, które służą ich interesom i społeczeństwa, a hamować rozwijanie się takich, które szkodzą tym interesom.

Globalizacja wywiera pozytywny wpływ na gospodarkę poszczególnych państw, sprzyja przyspieszeniu postępu technologicznego, narzuca postawy innowacyjne, sprzyja lepszemu wykorzystaniu kapitału i mocy produkcyjnych oraz wzrostowi wydajności pracy. Powoduje aktywizację zasobów lokalnych w państwach, na terytorium których pojawiają się korporacje transferowe, sprawia, iż wzrost gospodarczy opiera się w coraz większym stopniu na wzroście produkcyjności, stymuluje liberalizację handlu międzynarodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników i menadżerów, sprzyja powstawaniu światowych standardów towarów, rozwojowi turystyki, większej tolerancji i zrozumieniu wśród ludzi. Proces globalizacji, z negatywnego punktu widzenia, sprzyja dysproporcji w rozwoju gospodarczym krajów wysokorozwiniętych i rozwijających się, przyczynia się do marginalizacji roli średnich, szczególnie małych państw politycznych i gospodarczych w stosunkach międzynarodowych, zmusza państwa do odchodzenia od modelu państwa socjalnego, przyczynia się do zwiększenia bezrobocia na świecie i do wzrostu korupcji oraz powoduje pogłębianie się różnic płacowych między osobami o wysokich i niskich kwalifikacjach.komentarze

bardzo przydatne ;)

skomentowano: 2013-03-28 20:05:45 przez: patrycja

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.