www.eprace.edu.pl » franchising » Wstęp

Wstęp

We współczesnym świecie, a w szczególności tzw. krajach wysoko rozwiniętych dominującą formą gospodarowania jest gospodarka rynkowa. Również w krajach postsocjalistycznych Europy nastąpiła gwałtowna zmiana formy gospodarowania poprzez odejście od systemu nakazowo-rozdzielczego do gospodarki wolnorynkowej. Wiązało to się ze zmianami systemów politycznych w tych krajach, upadkiem komunizmu. Podobne zjawiska tworzenia gospodarki rynkowej występują w innych krajach, które posiadały systemy nakazowe w realiach gospodarki rynkowej. Wszystkie zmiany form gospodarowania mają na celu:

W 1989 r. Polska była pierwszym krajem bloku komunistycznego, który przeprowadził zmiany systemu politycznego, co w sposób nierozerwalny wiązało się ze zmianą sposobu gospodarowania. Nastąpiło zrównanie podmiotów gospodarczych, odstąpiono od systemu nakazowo-rozdzielczego, wprowadzono mechanizmy wolno rynkowe oparte na zasadzie pobytu i podaży, wolnego wyboru nabywcy, w zależności od własnego gustu i możliwości finansowych.

Cechą gospodarki rynkowej jest fakt, że rynek jest podstawową formą więzi między podmiotami działalności gospodarczej, a impulsy do tej działalności, decydujące o rozmiarach i strukturze produkcji, alokacja zasobów ekonomicznych, podział dochodu narodowego i inne procesy mikro- i makroekonomiczne dokonują się poprzez rynek.

Gospodarka, choć stanowi pewną całość, funkcjonuje w oparciu o mniejsze ogniwa. Produkcja, usługi i inne rodzaje działalności gospodarczej powstają przede wszystkim w konkretnych jednostkach gospodarczych zwanych podmiotami gospodarczymi.

Do właściwego funkcjonowania podmiotów gospodarczych konieczna jest odpowiednia organizacja ich gospodarki finansowej, oraz procesy inwestycyjne. Wraz z rozwojem nowoczesnej gospodarki finansowej powstała nowa metoda określana powszechnie jako franchising. Metoda ta jest popularna głównie w małych przedsiębiorstwach, które franchising preferują jako podstawową formę organizacji swoich przedsięwzięć. Forma ta jest korzystna zarówno dla przedsiębiorstw dających prawo posługiwania się znakiem firmowym i technologią prowadzenia działalności gospodarczej (mniejsze ryzyko działalności i zaangażowanie kapitałowe), jak i dla przedsiębiorców nabywających to prawo (pomoc kapitałowa, doradztwo, wsparcie marketingowe, szkolenia itp.), zobowiązuje się do działania według określonych w umowie zasad. Jednym z polityczno-gospodarczych walorów franchisingu jest to, iż przyczynia się on do rozwoju niezbędnej w skali społecznej przedsiębiorczości kupieckiej i samodzielności gospodarczej. Istotną wszak cechą tego systemu jest samoistność podmiotowa obu jego uczestników. System ten jako metoda współpracy gospodarczej, przyczynia się do rozbudowy rynku wewnętrznego danego kraju i do zdobywania na nim odpowiedniej pozycji przez przedsiębiorców „stanu średniego”. Zapewnia on odpowiednią egzystencję licznym kręgom przedsiębiorców (kupców i rzemieślników) i umożliwia im rozwijanie własnej inicjatywy i pomysłowości. Stanowi on też pole nabywania przez nich odpowiedniej prężności organizacyjno-gospodarczej.

Doświadczenia zgromadzone w skali światowej na przestrzeni wielu dziesiątków lat dowodzą, że stosowanie franchisingu wykazuje także liczne walory prawno-gospodarcze. Dzięki zastosowaniu tego systemu zapewnia on sobie drogi rozprowadzania swoich produktów (towarów), bezpośrednie dotarcie do nowych rynków oraz równomierne nasycenie tychże rynków swoimi wyrobami (towarami). Zdobywa on w ten sposób obszary, do których nie docierałby przy zachowaniu trybu tradycyjnego. Pociąga to za sobą wzrost renomy wokół działalności gospodarczej i jego przedsiębiorstwa.

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie istoty i wpływu nowej formy działalności gospodarczej jaką jest franchising w procesie globalizacji.

Na zawartość pracy składa się pięć rozdziałów, przypisy, wykaz bibliografii, spis tabel i wykresów.

Rozdział I dotyczy zależności i zarządzania w grupie kapitałowej. Przedstawiłem podstawowe formy konsolidacji kapitałowej, jakimi są: przejęcie jednego banku przez inny bank, dokonanie przez duży bank opanowania rynku, odkupu kluczowego pakietu akcji innego banku oraz tworzenie bankowych grup kapitałowych.

W rozdziale II omówiłem funkcje zarządzania ludźmi. Przedstawiłem trzy podejścia do motywacji, która jest niezbędna w skutecznym kierowaniu ludźmi. Ponadto kadra kierownicza powinna dyscyplinować swoich pracowników i delegować uprawnienia. W rozdziale tym zawarłem również role pionu kierowniczego oraz realizację zarządzania ludźmi w spółce dominującej.

Rozdział III dotyczy istoty i roli dystrybucji w przepływie towarów i usług. Scharakteryzowałem również trzy rodzaje kanałów dystrybucji, tzn.: kanały bezpośrednie, pośrednie oraz zintegrowane pionowo. W trzecim rozdziale omawiam istotę i rolę dystrybucji w przepływie towarów i usług. Przedstawiłem również rodzaje kanałów dystrybucji (kanały bezpośrednie, pośrednie oraz zintegrowane pionowo).

Celem czwartego rozdziału jest przedstawienie znaczenia franchisingu jako nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę zwróciłem na formy i typy franchisingu, źródła jego finansowania oraz korzyści dla franchisodawców i franchisobiorców.

W ostatnim rozdziale zamieszczony jest rozwój franchisingu w Polsce w okresie transformacji. Przedstawiłem przykłady zastosowania tej metody w warunkach polskiej gospodarki rynkowej.

Praca pt. „Franchising jako jeden z procesów globalizacji” została napisana przy wykorzystaniu opracowań literatury fachowej. Wszystkie publikacje zamieszczone w bibliografii pozwoliły mi na zapoznanie się i pogłębienie mojej wiedzy na temat tej nowej i mało znanej metody strategii firm i tym samym były bardzo pomocne przy pisaniu niniejszej pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.