www.eprace.edu.pl » franchising » Podsumowanie

Podsumowanie

W niniejszej pracy przedstawiłem nową formę prowadzenia działalności gospodarczej jaką jest franchising, który zdobywa coraz większą pozycję na rynku polskim w systemie dystrybucji towarów i usług.

Dystrybucja jest najważniejszym elementem ekonomii gospodarki rynkowej, ponieważ inspiruje i sprzyja procesom konsolidacji podmiotów – uczestników procesów rynkowych, działa wspierająco na postęp techniczno-organizacyjny, politykę informacyjno-promocyjną.

Proces dystrybucji obejmuje bardzo wiele czynności i działań związanych z fizycznym przemieszczaniem produktów do końcowego nabywcy. Sprawność, z jaką podstawowe działania dystrybucyjne się odbywają, decyduje o wyborze przez producenta określonych metod i trybu doprowadzenia towarów do konsumenta. Decyzja ta nabiera coraz większego znaczenia w wypadku nasilenia się konkurencji i przyspieszenia przebiegu informacji o towarze.

Najsprawniejszym kanałem w systemie dystrybucji jest kanał zintegrowany pionowo, do którego należy franchising. Forma ta na rynku polskim nie jest jeszcze dostatecznie znana. Jest to nowy sposób na rozwój przedsięwzięć, uważany za najbardziej efektywną formę kooperacji przedsiębiorstw. Firmy łączą się w sieci, korzystają ze słynnych znaków towarowych, co w dużym stopniu ułatwia im rozwój i walkę z konkurencją.

Współpraca franchisingowa ma charakter umowy o wzajemnych świadczeniach, w której obie strony czerpią określone korzyści, opartej na ścisłej i stałej współpracy między prawnie i finansowo oddzielnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franchisodawcą i franchisobiorcą.

Istotą franchisingu jest wyjątkowość pomysłu, na którym opiera swoje funkcjonowanie określona firma (franchisodawca). Pomysł ten, z reguły opatentowany, sprawdzony, daje jej renomę i popularność. Firma, przeważnie duża, działa pod znaną marką. Chcąc rozszerzyć swoją działalność, zdobyć nowe rynki zbytu, równocześnie nie angażując własnego kapitału, przekazuje swój pomysł innym osobom (małym firmom). Udostępnia im korzystanie z określonych w umowie praw, koncepcji, wiedzy, doświadczenia, określonych procedur i organizacji oraz roztacza opiekę nad nowo powstającą firmą. Biorca pomysłu (franchisobiorca) w zamian angażuje własny kapitał i zobowiązuje się do uiszczenia stałych określonych opłat. Stara się wykorzystać szansę rozwoju, jaką daje mu reputacja i zaufanie, jakim cieszy się dawca.

W warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej firmy mogą pozyskiwać potrzebne środki finansowe w różny sposób. Najbardziej rozpowszechnionym źródłem finansowania, w ramach klasycznego procesu inwestowania jest leasing i zaciąganie kredytów.

W gospodarce polskiej leasing zdobywa sobie coraz większą popularność stając się znaczącą formą finansowania procesów rozwojowych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę doświadczenia światowe można zakładać, że udział leasingu w finansowaniu tych procesów będzie wzrastał.

Leasing stwarza potencjalnemu inwestorowi szczególną możliwość korzystania ze środka trwałego bez konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku inwestycyjnego.

Leasing uważny jest jako sprzyjająca forma finansowania w przypadku zastosowania metody franchisingu dla szybko rozwijającego się przedsiębiorstwa lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejnym źródłem finansowania franchisingu jest możliwość zaciągania kredytu. Zdecydowana większość firm należących do sieci franchisingowych pokrywa zapotrzebowanie na środki potrzebne na finansowanie inwestycji z posiadanego aktualnie kapitału własnego, a jeśli kapitału tego nie wystarcza, sięga po kredyt bankowy. Powodem zaciągania kredytu, może być przejściowy brak środków własnych na pokrycie wymaganych zobowiązań względem wierzyciela (w naszym przypadku franchisodawcy), lub wynagrodzeń dla pracowników. Kredyt stanowi doraźną pomoc finansową dla jednostki, która chce założyć swoją firmę oraz dla jednostki już prowadzącą działalność gospodarczą.

W Polsce franchising jest atrakcyjną formą finansowania z punktu widzenia przekształceń własnościowych w systemie dystrybucji towarów i usług. Ma on wiele cech, które w polskich warunkach budującej się gospodarki mogą być wykorzystane. Wchodzące na rynek polski firmy zachodnie z sukcesem rozpowszechniają systemy franchisingowe, m.in. także dzięki skutecznym i sprawdzonym metodom działania na własnych rynkach, które powielają w Polsce.

Obecnie w Polsce działa na zasadach franchisingowych kilkach firm np. sklepy „Rema 1000”, firma oferująca tzw. fast food „McDonalds”, sklepy „Pożegnanie z Afryką” sprzedające kawę, firma cukiernicza „Blikle” (pionier franchisingu w Polsce).

Franchising oferuje korzyści pod postacią znacznej motywacji dla personelu, redukując jednocześnie niektóre problemy związane z kontrolo-waniem pracy zarządu przez centralę przedsiębiorstwa. Ważnym czynnikiem, który wpłynął znacznie na wzrost franchisingu, jest zwiększona waga, jaką społeczeństwo przykłada do możliwości założenia własnego biznesu.

Przedsiębiorczość prywatna oceniana jest bardzo korzystnie, a przez posiadanie własnej firmy można osiągnąć nie tylko wysoki poziom samorealizacji, ale również zostać docenionym społecznie. W związku z tym coraz więcej ludzi pragnie uciec od biurokratycznego otoczenia wielkich organizacji i założyć własne przedsiębiorstwo. Niestety wielu z nich brakuje niezbędnych umiejętności czy też pewności siebie aby mogli przetrwać pracując na własny rachunek. W tym przypadku „z pomocą” może przyjść franchising, który oferuje biorcy sprawdzoną koncepcję działalności, wraz z instrukcją obsługi.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.