www.eprace.edu.pl » franchising » Podział funkcji zarządzania ludźmi w grupie kapitałowej » Praktyka realizowania procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania ludźmi

Praktyka realizowania procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania ludźmi

Funkcje zarządzania możemy traktować jako proces stałego podejmowania decyzji. Istotą procesu decyzyjnego jest przetworzenie informacji wyjściowych (otrzymywanych meldunków, danych sprawozdawczych, instrukcji, aktów normatywnych) i informacji przechowywanej (wiedzy, doświadczenia) w informację wyjściową (wydawanie dyrektyw, zarządzeń poleceń, nakazów). Można proces podejmowania decyzji nazwać systemowym, gdyż posługuje się on analizą systemową, jako określonym sposobem rozwiązywania decyzyjnych problemów33.

Decyzje dzieli się na strategiczne, taktyczne operacyjne, realizacyjne. Wymieniony podział jest związany z pozycją hierarchiczną. Decyzje strategiczne, czyli tzw. wielkie decyzje, które określają najważniejsze koncepcje strategiczne przedsiębiorstwa, co do kierunków jego rozwoju, metod konkurencji, charakteru produkcji, systemu finansowania itd., winny być podejmowane przez kierownictwo organizacji. Natomiast decyzje taktyczne obejmują metody realizacji decyzji strategicznych w krótszym przedziale czasu. Decyzja o wydatkowaniu określonych sum zawartych w budżecie będzie decyzją operacyjną. Decyzją realizacyjną będzie fizyczne dokonanie zakupu w ciężar określonej pozycji budżetu34.

Można też wyróżnić cztery rodzaje decyzji ze względu na jej formę:

Biorąc pod uwagę strukturę podejmowania decyzji, możemy wydzielić tzw. trzy podstawowe fazy35:

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.