www.eprace.edu.pl » franchising » Podział funkcji zarządzania ludźmi w grupie kapitałowej » Realizacja zarządzania ludźmi w spółce zależnej

Realizacja zarządzania ludźmi w spółce zależnej

Statuty i regulaminy spółek zależnych bardzo często zawierają regulacje, które stanowią oś konstrukcyjną systemu zarządzania struktury holdingowej. System zarządzania strukturą holdingową na poziomie spółki zależnej i jej współpracy ze spółką nadrzędną stawia przed kierownictwem spółki zależnej następujące zdania w zakresie28:

Opracowując podstawowe funkcje zarządzania kierownictwa zarządu spółki zależnej uwzględnia się29:

Cały mechanizm zarządzania spółką zależną oparty jest najczęściej na zasadzie sterowania przepływem środków pieniężnych przez strukturę holdingową. Pozwala ona na30 ujednolicenie trybu planowania gospodarczego w celu zapewnienia zgodności rocznego planu gospodarczego spółki z długofalową strategią holdingu. To spółka nadrzędna ustala system ocen w spółkach zależnych, umożliwiając mierzenie efektywności gospodarowania i porównywania ich we wszystkich spółkach zależnych. Budowanie systemu monitorowania działalności spółek zależnych umożliwia śledzenie wielkości posiadanego portfela zamówień lub usług.

Z powyższych danych wynika, że system zarządzania spółkami zależnymi, a także system zarządzania spółką nadrzędną w nowoczesnej strukturze holdingowej, zapewniający jej efektywne funkcjonowanie i działanie we wszystkich ogniwach, wymaga sprawnych i nowoczesnych systemów informacyjnych dla potrzeb poszczególnych spółek, który powinien wspomagać kompleksowy system informatyczny holdingu31.

Zarząd spółki zależnej realizuje także określone zadania funkcji organizacyjno-personalnej, tj.: rozdzielanie, łączenie, stabilizowanie elementów struktury organizacyjnej pod względem prawnym.

Ważnym zadaniem kierownictwa spółki zależnej jest wykonanie funkcji motywacyjnej, która często sprowadza się do właściwej realizacji polityki płacowej holdingu oraz ustaleń i wytycznych spółki dominującej w tym zakresie.

Jeśli chodzi o realizacje funkcji kontrolnej w procesie zarządzania spółki zależnej, to w strukturze holdingowej funkcja ta sprawowana jest przez spółkę nadrzędną.

Zakres samodzielności realizowanych przez poszczególne zarządy spółek zależnych funkcji powinien być skorelowany z zakresem funkcji wykonywanych przez spółkę nadrzędną oraz jej zarząd.

Zadania poszczególnych członków zarządów spółek zależnych powinien być dostosowany do ich kompetencji i odpowiedzialności32.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.