www.eprace.edu.pl » franchising » Podział funkcji zarządzania ludźmi w grupie kapitałowej » Realizacja zarządzania ludźmi w spółce dominującej

Realizacja zarządzania ludźmi w spółce dominującej

Tworząc system zarządzania holdingiem, twórcy takowego systemu winni znać odpowiedź na istotne pytanie, które jest związane z aktualnym charakterem polskiej gospodarki: jak dalece możemy się posunąć w decentralizacji zarządzania.

Przystępując do opracowania systemu zarządzania tworzonego holdingu „należy uprzednio określić organiczne funkcje zarządu spółki dominującej, które w funkcjonowaniu całej struktury holdingowej nie powinni podlegać delegowaniu i w konsekwencji zdecentralizowanej realizacji”19.

Niezbywalnymi funkcjami zarządu spółki dominującej są20:

Należy pamiętać, iż twórcy struktur holdingowych musza także uwzględnić istotny problem zarządzania strategicznego w holdingu. Otóż wszystkie spółki danej struktury holdingowej, a więc także spółki zależne i stowarzyszone oraz spółka dominująca – posiadają osobowość prawną. Ważne jest, by zapewnić taką strukturę holdingu, aby problematyka jednolitego sprawowania zarządzania min polegała na tym, by nie naruszając praw należnym władzom spółek zależnych, a jednocześnie wykorzystując posiadane instrumenty, władze spółki dominującej mogły realizować swe cele w całej strukturze holdingu21.

Zasadnicze trudności w zarządzaniu spółką dominującą polegają często na tym, iż zadania i dyrektywy kierowane do spółek zależnych nie mogą być kierowane bezpośrednio do ich organów wykonawczych, a także muszą być sformułowane w formie funkcji zarządzania i przekazywane za pomocą dostępnych instrumentów. Rodzimi twórcy struktur holdingowych winni w swej pracy uwzględnić następujące zasady organizacji zarządzania holdingiem22:

System zarządzania holdingiem w strukturalnym układzie spółka nadrzędna – spółki zależne, obejmuje najczęściej takie praktyczne działania, jak:

Biorąc pod uwagę powyższe działania, np. dla prezesa spółki nadrzędnej przewiduje się realizację następujących zadań23:

Bardzo często taktyka zarządzania holdingiem polega jedynie na tym, czy plany strategiczne poszczególnych spółek tworzących jego strukturę lub też jedynie elementy tych planów akceptowane są przez zarząd spółki nadrzędnej. Często wynika to z faktu, że kierownictwo spółki nadrzędnej chce wiedzieć24:

Funkcja organizacyjno-personalna realizowana jest przez kierownictwo spółki nadrzędnej. W wymienionej funkcji mieszczą się najróżniejsze zadania, wśród których na uwagę zasługują:

a) w sferze organizacyjnej:

b) w sferze personalnej:

Kolejne zadania realizowane przez kierownictwo spółki wynikać będą z funkcji motywacyjnej i prowadzonej polityki płacowej, a dotyczyć mogą, m. in.25:

Bardzo ważną funkcją zarządzania, która jest realizowana w strukturze holdingowej, jest funkcja kontroli sprawowana przez spółkę nadrzędną. Odnosi się ona do spółek zależnych. Wymienioną funkcję realizują także odpowiednie władze poszczególnych spółek holdingowych, a więc ich rady nadzorcze i komisje rewizyjne, jeśli takowe istnieją.

Spółka zarządzająca musi się interesować najważniejszymi zadaniami jakimi są26:

W odniesieniu do członków zarządu spółki nadrzędnej, można przyjąć następujący podział obowiązków 27:

a) w zakresie oddziaływania i kontrolowania prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego tej spółki znajdować się mogą problemy dotyczące:

b) w zakresie oddziaływania i kontrolowania wiceprezesa zarządu oraz zastępcy dyrektora spółki nadrzędnej ds. Zarządzania strategicznego znajdować się mogą przykładowo następujące problemy dotyczące:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.